• SHR-bloggen

Juridik för hudterapeuter, arbetsrätt

Idag finns det flera olika typer av arbetsplatser för hudterapeuter, förr var det vanligast att varje hudterapeut hade en egen liten salong men idag är det lika vanligt att man är anställd på ett större företag såsom spa, apotek, läkarklinik eller kanske en skola. Reglerna kring anställning kallas arbetsrätt, de är till stor del tvingande till arbetstagarens fördel och kan inte avtals bort. I detta inlägg kommer ni att få ta del av några huvudprinciper.

Anställning eller uppdrag? Först och främst måste man reda ut om det handlar om ett anställnings- eller uppdragsförhållande. Om du har egen F-skatt och hyr ett rum på en salong så är det som regel ett uppdragsförhållande och även om det i allt övrigt liknar ett anställningsförhållande så gäller inte de reglerna vi ska gå igenom nedan. Det som ska gälla mellan parterna regleras istället i de avtal de tecknar.

Anställningsavtal När en person börjar sin anställning ska denne inom en månad få skriftlig information om alla för arbetet väsentliga villkor, vanligen kallat anställningsbesked eller anställningsbesvis. Det rör sig bland annat om specifikation av arbetsuppgifter, vilken anställningsform som är aktuell, vilken lön som kommer att betalas ut och när, arbetstider och hur lång betald semester som ges. I denna information ska anges om kollektivavtal tillämpas, vilket är vanligt på större arbetsplatser. Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren eller en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. I Sverige används denna modell i hög grad men just i vår bransch är det vanligare med enskilda avtal. Det finns inga renodlade arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer just för hudterapeuter så de arbetsplatser som vill tillämpa kollektivavtal är hänvisade till hängavtal i andra organisationer. Utan att vara ansluten till en arbetsgivarorganisation kan arbetsplatsen på detta sätt ändå tillämpa deras villkor. När kollektivavtal eller hängavtal finns styr det till exempel löner och arbetsvillkor, arbetsgivaren är bunden att följa detta och måste även förhandla med facket vid viktigare förändringar på arbetsplatsen. Om du arbetar på ett hotellspa eller exempelvis i ett parfymeri kan det hända att de är medlemmar i Visita (tidigare Sveriges Hotell och Restaurangföretagare) respektive Svensk Handel och då kan deras kollektivavtal bli direkt tillämpliga.

Men återigen, allra vanligast i vår bransch är ett enskilt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. För att undvika missförstånd om till exempel anställningsformen är det väldigt viktigt att anställningsavtalet är tydligt, speciellt när anställningsformen är en annan än tillsvidare. Som vi ska komma in på är huvudregeln att en anställning ska gälla tillsvidare och om det istället rör sig om en tidsbegränsad tjänst måste detta framgå, vid tvist är det arbetsgivaren som ska styrka detta och det görs lättast genom ett skriftligt avtal. Huvudförpliktelsen i anställningsavtalet är naturligtvis att arbete byts mot lön. Utöver det ska arbetsgivaren, oavsett om det står i avtalet eller ej, bland annat se till att arbetsplatsen uppfyller kraven i arbetsmiljölagstiftningen, följa förpliktelser i LAS och diskrimineringslagar. Arbetstagaren å sin sida har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Det innebär att svara för en fullgod arbetsprestation, följa ordningsföreskrifter som arbetsgivaren satt upp, inte bedriva konkurrerande verksamhet, inte överskrida sin kritikrätt, visa integritet, iaktta tystnadsplikt, visa omsorg och aktsamhet för att inte skada sin arbetsgivare.

Anställningsformer Det finns två anställningsformer, tillsvidareanställning och visstidanställning. Huvudregeln när avtal om anställning träffas är att det ska gälla tills vidare alltså vara det vi i vardagligt tal kallar fast anställning. Genom att det krävs sakliga skäl för att säga upp någon från en tillsvidareanställning, mer om det längre fram, ger denna anställningsform arbetstagaren ett skydd mot godtyckliga uppsägningar som har ansetts behövligt.

Den tidsbegränsade anställningen får enbart användas om det är fråga om: 1. allmän visstidsanställning, 2. vikariat, 3. säsongsarbete eller 4. när arbetstagaren har fyllt 67år Punkt 1 som gäller visstidsanställning (ALVA) får användas utan angivande av särskilda skäl till tidsbegränsningen. Det innebär inte att det inte behövs särskilda skäl till att tidsbegränsa anställningen, det ska finnas och i annat fall ska personen anställas tills vidare. Det är tillåtet att upprepa ALVA men om arbetstagaren under en femårsperiod haft en ALVA i sammanlagt mer än 2 år övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning. Punkt 2 anger att man får tidsbegränsa en anställning om det gäller ett vikariat, men precis som vid ALVA finns det en automatisk omvandlingsregel som utan åtgärd från arbetstagaren gör att vikariatet efter totalt två års tjänstgöring under 5 år hos en arbetsgivare övergår i en tillsvidareanställning.

Det är även möjligt att anställa på en prövotid om max 6 månader. Om arbetstagare eller arbetsgivare inte vill att anställningen ska fortsätta kan den avbrytas men annars övergår den efter prövotiden i tillsvidareanställning. Skulle ett företag få ny ägare, alltså inte bara ny aktieägare utan en för personalen ny arbetsgivare, övergår under vissa omständigheter den gamla arbetsgivarens skyldigheter till den nya arbetsgivaren.

Uppsägning En provanställning kan avslutas utan sakliga skäl, en visstidsanställning upphör efter avtalad tidsperiod om inget annat är överenskommet. Om en arbetsgivare å andra sidan vill säga upp personal från en tillsvidareanställning så måste detta vara sakligt grundat och det finns två olika alternativ; arbetsbrist eller personliga skäl. För att få säga upp en person på grund av arbetsbrist måste det råda en verklig arbetsbrist och möjlighet till omplacering ska saknas. En företagare har rätt att organisera sitt företag men skälen till en uppsägning får aldrig vara osakliga och sakligheten ska alltid kunna styrkas av arbetsgivaren. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsreglerna i LAS tillämpas, kort sagt ska den som har arbetat kortast tid sägas upp först. När det gäller småföretag, vilket salonger ofta är, får man dock göra undantag från dessa regler. Vid uppsägning på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren ha varnat den anställde och gett möjlighet till rättelse. Även en uppsägning av personliga skäl måste vara sakligt grundad och det åligger arbetsgivaren att kunna styrka det.

En uppsägning ska vara skriftlig och minst en månads uppsägningstid ska tillämpas, har man varit anställd länge ska uppsägningstiden vara längre än en månad.

Om det å andra sidan är arbetstagaren som vill säga upp sig krävs inte sakliga skäl men uppsägningstid om minst en månad gäller.

Avsked Om en anställd grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren får avskedande ske. Exempel på grovt åsidosättande kan vara överträdelse av centrala avtalsförpliktelser, illojal konkurrens eller stöld. Anställningen får då upphöra omedelbart. Om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetstagaren har denne på samma sätt rätt att omedelbart lämna sin anställning.

Arbetsrätten är ett stort område som är svårt att förklara kortfattat. Läs gärna igenom lagen om anställningsskydd och semesterlagen för att få helheten klar för dig. Vi hörs igen om några veckor! Vänligen Christin Aukt. hudterapeut och juriststudent.

Observera att detta är generell information och att variationer i det enskilda fallet kan förekomma. Om du känner dig osäker på vad som gäller i din situation bör du anlita professionell hjälp. Juridiska frågor kommer inte att besvaras i SHR-bloggen utan hänvisas till Hanna Vikström på Avenir Advokater, SHR:s medlemsrådgivare för juridiska frågor som även har faktagranskat detta inlägg.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.

#hudterapeut #anställningsform #uppsägning #anställningsskydd #anställningsavtal #semesterlagen #juridik

0 visningar

Följ Atlas Hudvård

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Behandling av personuppgifter:

Atlas Hudvårdssalong Ⓡ

 

Innehar F-skattsedel, Mästarbrev, Gesällbrev, Medlemskap SHR, CIDESCO diplom, Cert. Spec. Hudterapeut.