• SHR-bloggen

Juridik för hudterapeuter, patientsäkerhetslagen

Du har säkert någon gång hört uttrycket kvacksalverilagen. Den är sedan länge upphävd men de delar som förbjuder annan än legitimerad vårdpersonal att utföra vissa behandlingar lever kvar. Först fanns de i LYHS, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, men den är också upphävd och 1 januari 2011 ersatt med patientsäkerhetslagen. Kapitel 5 anger ett antal behandlingar som man inte får utföra om man inte är legitimerad vårdpersonal, det är straffsanktionerat att bryta mot detta förbud.

I Sverige råder näringsfrihet. Det innebär i princip att vem som helst ska få starta näringsverksamhet och att konkurrensen ska vara fri. På en del områden finns det dock inskränkningar och ett av dem är hälso- och sjukvårdens område. Här finns hälso- och sjukvårdslagen, HSL, som är en ramlag med grundläggande bestämmelser om vad en vårdgivare ska erbjuda sin patient. Hälso- och sjukvård definieras i lagen som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Om de behandlingar man utför faller inom detta området blir hela HSL tillämpligt, det innebär bland annat att verksamheten är anmälningspliktig, att det ska finnas en verksamhetschef med viss kompetens och att socialstyrelsen utövar tillsyn.

För att göra vården säkrare finns patientsäkerhetslagen. I kapitel 5 anges ett antal vårdåtgärder som anses innebära särskild risk för personen den utförs på och därför bara får utföras av vårdpersonal som står under socialstyrelsens tillsyn. Denna lista med förbud är inte uttömmande och som hudterapeut ska man komma ihåg att man utöver nedanstående aldrig får utföra behandlingar för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla då det hör till sjukvården.

Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

  1. Punkt 1-2 Ingen annan än legitimerad vårdpersonal får vidta åtgärder för att förebygga, bota eller lindra något av följande: smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar, behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.

  2. Punkt 3-4 Ingen annan än legitimerad vårdpersonal får befatta sig med injektioner av bedövningsmedel, hypnos eller radiologiska metoder.

  3. Punkt 5 Ingen annan än legitimerad vårdpersonal får lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling utan att personligen ha undersökt honom eller henne.

  4. Punkt 6 Ingen annan än legitimerad vårdpersonal får undersöka eller behandla barn under 8 år,

  5. Punkt 7 Ingen annan än legitimerad vårdpersonal får prova ut kontaktlinser.

Det som stadgas i punkt 1 innebär inget hinder för en hudterapeut att ge olika behandlingar i annat syfte till dessa personerna till exempel avslappnande massage eller rengörande ansiktsbehandling. Observera att hudterapeuter inte under några omständigheter ska lämna skriftliga råd eller anvisningar utan att ha undersökt en person eller behandla barn under 8 år.

Trots att hudterapeuter inte står under tillsyn av Socialstyrelsen är det deras skyldighet att vidta åtgärder om de får kännedom om att ej legitimerad personal inkräktar hälso- och sjukvårdens område. I första hand ska de åtgärderna gå ut på att bestämmelserna följs men om det inte hjälper ska Socialstyrelsen göra anmälan om åtal. Brott mot reglerna i 5kap 1§ 1-7 punkten kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Det är belagt med samma straff att genom sin undersökning eller behandling orsaka skada hos sin kund eller framkallar fara för sådan skada. Skulle skadan vara ringa så är det dock inte straffbart. Denna regeln gäller oavsett om du har haft uppsåt att skada eller om du gjort det av oaktsamhet. Man kan i detta läget inte skylla på okunskap, oerfarenhet eller brister i sin hudterapeututbildning, man förutsätts ha lämpliga kunskaper och kunna göra adekvata bedömningar av vad man får och kan behandla. Det finns andra brott utöver dessa i patientsäkerhetslagen som kan bli aktuella vid hudterapeutens yrkesutövning. Tänkbara brott i samband med smittspridning eller felaktig hygienisk behandling är misshandel, vållande av kroppsskada eller sjukdom, samt framkallande av fara för annan. Om det inträffade faller under något brott i Brottsbalken som har strängare straff ska det gälla i stället.

Utöver dessa begränsningar har hudterapeuter som är medlemmar i SHR även föreningens etiska regler att följa och får tex inte utföra injektioner.

Vänligen Christin
 Andersson Aukt. hudterapeut och juriststudent.

Observera att detta är generell information och att variationer i det enskilda fallet kan förekomma. Om du känner dig osäker på vad som gäller i din situation bör du anlita professionell hjälp. Juridiska frågor kommer inte att besvaras i SHR-bloggen utan hänvisas till Hanna Vikström på Avenir Advokater, SHR:s medlemsrådgivare för juridiska frågor som även har faktagranskat detta inlägg.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.

#hälsoochsjukvårdslagen #etiskaregler #SHR #näringsverksamhet #patientsäkerhetslagen #ChristinaAndersson #socialstyrelsen #LYHS #kvacksalverilagen #smittskyddslagen #AvenirAdvokater #HannaVikström

0 visningar

Följ Atlas Hudvård

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Behandling av personuppgifter:

Atlas Hudvårdssalong Ⓡ

 

Innehar F-skattsedel, Mästarbrev, Gesällbrev, Medlemskap SHR, CIDESCO diplom, Cert. Spec. Hudterapeut.