Reglering av skönhetsbranschen

Text: Annica Joensuu Bild: Smile for the Camera

Äntligen kommer ett förslag på regering i skönhetsbranschen.


SHR Styrelse-sRGB-WEB-7888

Regeringen har nu gett förslag på en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa. SHR välkomnar en regleringen men har förstås en del synpunkter och som remissinstans lämnar vi dessa i vårt remissvar.

I promemorian ”Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar Ds 2019:20” redogörs för det nya förslaget.

Med estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar avses behandlingar som syftar till att förändra eller bevara utseendet på en människa. Behandlingar som utgör hälso- och sjukvård enligt dvs när det är åtgärder som görs för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, faller utanför lagens tillämpningsområde. Regeringen ska få meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpningsområde.

Den föreslagna lagen omfattar endast yrkesmässig verksamhet och innehåller bestämmelser om vilka krav som gäller för den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen. Patientskadelagen (1996:799)patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659) görs tillämpliga på verksamhet som omfattas av lagen.

Vidare regleras vem som får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Endast den som är legitimerad läkare med adekvat specialistutbildning får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och endast den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska får utföra estetiska injektionsbehandlingar. En åldersgräns på 18 år samt informationsplikt, betänketid och krav på samtycke införs i lagen.

Inspektionen för vård och omsorg ska utöva riskbaserad tillsyn över de verksamheter som utför behandlingar som omfattas av lagen. Utförarna ska betala en tillsynsavgift till myndigheten.

Förslag på undantag Regeringen ska få meddela föreskrifter om vilka estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som ska undantas från den föreslagna lagens tillämpningsområde.

Kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs i syfte att förändra eller bevara utseendet i munhålan ska inte omfattas av lagen. I en ny förordning, förordningen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, ska följande behandlingar undantas från lagens tillämpningsområde:

  1. tatuering,

  2. kosmetisk pigmentering,

  3. karboxyterapi,

  4. micronålning,

  5. mesoterapi,

  6. vitamininjektion,

  7. platelet-rich plasma,

  8. microsclerosering,

  9. icke-kirurgisk hårtransplantation, och

  10. injektioner som inte verkar i huden djupare än hornlagret (stratum corneum).

Skälen för detta är att de behandlingar som omfattas av den föreslagna lagens tillämpningsområde baseras som tidigare nämnts på en riskvärdering som genomfördes av Socialstyrelsen i enlighet med Sveriges kommuner och landstings metodhandbok Riskanalys och händelseanalys – analysmetoder för att öka patientsäkerheten (2015). Enligt myndigheten är risken med en viss behandling förknippad dels med behandlingsåtgärderna som sådana och hur väl de utförs, dels med vem som accepteras för behandling och hur väl behandlaren är rustad för att hantera problem, biverkningar och komplikationer av olika slag. De behandlingar som faller inom den föreslagna lagens tillämpningsområde ska få utföras enbart av den som uppfyller vissa kompetenskrav.

Den nya lagen och lagändringarna i patientskadelagenpatientdatalagen och patientsäkerhetslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

#lagförslag #reglering #remiss #skönhetsbranschen