Säker hudterapeut med hygien i fokus

Text: Lena Edberg

Hygien står i fokus nu, många som kanske inte tänkt så mycket på virus, bakterier och smittspridning tidigare får upp ögonen för detta nu när vi har en pandemi enligt WHO. Men för oss hudterapeuter som är utbildade på en SHR-godkänd skola och som är medlemmar i SHR är denna medvetenhet inget nytt. Redan under vår utbildning står mikrobiologi på schemat. De som öppnar salong har förordningar och lagar att ta hänsyn till. Som medlem i SHR så har vi även etiska regler att följa som omfattar bland annat att följa svenska och internationella lagar och föreskrifter samt myndigheters beslut och rekommendationer samt särskilt beakta de lagregler som gäller för hygienisk verksamhet.

virus-4835301_1920

Den som utför kosmetisk pigmentering/microblading, microneedling, fotvård med skalpeller/credoblad eller använder nålar/kanyler (så kallade stickande skärande hygienverksamheter) är anmälningspliktig enligt 38§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det ligger på utövaren att själv anmäla in sin verksamhet för kontroll och godkännande av kommunen enligt miljöbalken, men hur många av de utövare som inte är auktoriserade hudterapeuter som faktiskt gör detta och blir godkända kan kan jag bara spekulera i.

Som SHR-medlem har jag och många auktoriserade hudterapeuter med mig, även fortbildat oss inom Arbetsplatshygien via vårt förbund. Goda hygienrutiner för oss hudterapeuter är bästa sättet att minimera risker för smittspridning. Här är information om vad som om vad som gäller för oss, allt detta har alltså vi auktoriserade hudterapeuter att följa.

Hudvård = Yrkesmässig hygienisk verksamhet Hälsoskydd är det förebyggande arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det förebyggande hälsoskyddsarbetet sker enligt miljöbalken. Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar till exempel inom piercing och tatuering, fotvård, akupunktur, nagelskulptering, frisör, skönhets- eller massagebehandling. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. Kommunen har ett tillsynsansvar och Socialstyrelsen vägleder kommunerna i detta arbete.

Anmälningspliktig verksamhet Många verksamheter där det finns risk för smitta är anmälningspliktiga enligt § 38 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet där man använder skalpeller, nålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande och stickande verktyg för att perforera kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor kan innebära risker för hälsan som smitta eller infektion.

Anmälan Syftet med anmälan är att miljönämnden ska få möjlighet att i förväg ta ställning till om den anmälda verksamheten kan godtas utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Miljönämnden får också en möjlighet att ge råd, begära förändringar eller förbjuda att verksamheten startar. Verksamhetsutövaren ska skicka in sin anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten ska sätta igång. Har en verksamhet öppnat utan föregående anmälan ska nämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Hälsoriskerna ska förebyggas genom egenkontroll   Den som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet ska förebygga risker för människors hälsa genom att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Egenkontrollen bör bl.a. inkludera rutiner för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar, för fortlöpande underhåll av lokaler och inredning, för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder, för hantering och val av kemiska ämnen, och för kommunikation med kunderna. Dokumentationen bör hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Rengöring, desinfektion och sterilisering , när görs vad? RENGÖRING Rena föremål används vid kontakt med intakt hud (inte slemhinnor). Synlig smuts avlägsnas med hjälp av mekanisk rengöring av föremål ex. pincetter, saxar. Vid rengöring används varmt vatten, disk- eller rengöringsmedel och separat diskborste. (Överväg om engångsmaterial kan användas.) DESINFICERING Instrument behandlats så att de inte medför risk för smitta (höggradigt rent). Dessa föremål kan användas vid kontakt skadad hud (även slemhinnor) utan avsiktlig penetration ex manikyrinstrument. För att nå bästa desinfektionseffekt ska rengöring ske före desinfektion. Desinfektion utförs med värme (ex kokning), kemiska medel (ex alkohol) eller UV-ljus. Tänk på att tex själva microneedlingpennan måste kunna desinficeras. Pennan/Verktyget samt eventuell sladd bör även täckas med plastfilm eller liknande engångsskydd. Nålarna ska vara sterila engångsnålar. STERILISERING Ett föremål behöver vara sterilt om det ska föras in i delar av kroppen som vanligtvis inte står i förbindelse med yttervärlden genom att huden penetreras. Nålarna ska vara sterila engångsnålar.

Metoder för sterilisering: •   Autoklavering – En autoklav används för att hetta upp torr vattenånga till över 120 ⁰ C. •   Sterilisering med torr värme s.k. hetluftssterilisering – 160⁰ C i 2 timmar eller 180⁰ C i 30 minuter. •   Joniserande strålning – eller radioaktiv strålning är en metod som används inom industrin för sterilisering av t.ex. sprutor, kanyler, kompresser och handskar.

Terapeutens hygien Den som arbetar med yrkesmässig hygienisk verksamhet bör se till följande för att begränsa risken för spridning av smitta: •   God handhygien är den viktigaste hygienrutinen för att förebygga direkt och indirekt kontaktsmitta. Hel och frisk hud är lika viktigt som ren hud. Smörj och vårda dina händer noggrant. •  Naglar ska vara korta och välvårdade. •   Om händerna är synligt smutsiga skall de tvättas med flytande tvål och vatten. Torka ordentligt med torkpapper. •   Desinfektera händerna grundligt före och efter behandling, samt mellan olika arbetsmoment, samt innan handskar tas på samt efter de tas av. Massera in rikligt med handdesinfektionsmedel på händer och underarmar, massera tills det blir torrt. •   Handskar skall användas vid all risk för kontakt med blod och annat smittsamt organiskt material. Handskar får inte användas omväxlande mellan rena och smutsiga arbetsmoment. Sprita händerna innan du tar på handskar. Låt torka in innan handskar tas på. Handskar bör bytas ofta, mellan olika moment samt att redan efter 15 minuter börjar materialet brytas ned. •  Desinfektera alltid händerna när handskarna tagits av då risken är stor att händerna kontaminerats i samband med avtagningen av handskarna. •  Smycken såsom ringar och klockor ska inte bäras vid behandling. • Långt hår ska vara uppsatt • Huvudduk ska fästas upp eller soppas in i kläder samt tvättas dagligen i 60 grader på arbetsplatsen •  Speciella arbetskläder bör användas. Dessa förvaras på arbetsplatsen och åtskilda från privata kläder. Tvättas dagligen i minst 60 grader på arbetsplatsen och ska vara kortärmade. (Alltså bar underarm, kan gå till och med armbågen.) • Den som har sjukdom eller sår som skulle kunna innebära smittorisk för kunden i samband med en behandling bör inte utföra behandlingen. • Kläder är den näst största smittspridaren efter händer. Använd plastförkläde vid smutsiga moment, som hantering av avfall. • Munskydd används bland annat vid risk för stänk. Om du använder munskydd, byt ofta, helst varje kvart.

IMG_5148

Kunden • Desinficera alltid den hud som ska penetreras. Det gör du enklast med en tvättkompress med desinfektionsmedel. Använd ett alkoholbaserat medel, t.ex. klorhexidinsprit. • Det är viktigt att lämna information till kunden om hälsoriskerna. Be kunden läsa igenom och skriva på ett dokument med all information om behandlingen så som risker, kontraindikationer, förväntat resultat mm samt att kunden samtycker till behandlingen. Lämna även skriftlig information om eftervård till kunden. Detta ger kunden en möjlighet att ta till sig informationen i lugn och ro efter behandlingen. • Använd engångsmaterial i största möjliga mån.

Produkter • Förvars torrt och dammfritt • Sprita av innan och efter användning • Använd endast produkter som leverantören godkänt för användning i samband med den behandling som utförs. • Kontrollera bästföredatum.

Lokalen En lokal som används för yrkesmässig hygienisk verksamhet bör placeras, utformas och skötas så att risken för olägenheter för människors hälsa begränsas. Den bör vara utformad så att rengöring och desinfektion av lokal och instrument underlättas.

I lokalen bör det finnas • Tvättställ för handtvätt som bör ha rinnande varmt och kallt vatten och vara utrustade med flytande tvål, engångshanddukar och desinfektionsmedel • Särskilda utrymmen med arbetsbänkar helst med rinnande varmt och kallt vatten, i annat fall ska det vara ”fri väg” mellan tvättställ och behandlingsbänk • Lämpliga anordningar för rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument och redskap, särskild plats för förvaring av desinfekterade respektive sterila instrument och redskap • Städutrymme som är försett med utslagsvask och rinnande varmt och kallt vatten • Utrymme för personalens ombyte och förvaring av kläder Tillräckligt antal toaletter som är försedda med tvättställ med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar

Städning För att hålla en god hygienisk standard i en lokal för yrkesmässig hygienisk verksamhet och minska risken för smittspridning behövs daglig städning av behandlingsrum, toaletter och andra utrymmen. Städningen syftar till att föra bort och minska en rad föroreningar från inomhusmiljön. Arbetsordningen vid städning är lämpligen från ”rent smutsigt” till ”smutsigt smutsigt”. Exempelvis utförs rengöring av speglar, ytor på förvaringsskåp/-bänkar och tvättställ före rengöring av golv och toaletter. Dessutom behöver separat städutrustning användas för olika rum. Desinfektion kan behövas när det finns risk för att en yta har utsatts för en stor mängd smittämnen. Textil städutrustning behöver vara tvättbar och bytas regelbundet. För skötsel av städtextilier behövs lätt tillgänglig tvättmaskin. Tvättning utförs efter varje användning.

Allergier och annan överkänslighet Allergiska besvär är vanligt förekommande. Följande aspekter kan vara viktiga att beakta: •   Lågemitterande material och inredning i lokalerna. •   Behandlingsrum som är utformade och inredda så att de är lättstädade. •   God städning och bra städrutiner. •   Ventilation med en luftväxling som håller halten av allergena och irriterande ämnen i inomhusluften på en låg nivå. • Rökfria lokaler. • Kosmetiska, hygieniska och kemiska produkter som endast innebär liten risk för allergi. • Dessutom är det mindre lämpligt med pälsdjur och allergiframkallande växter i lokaler för yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Tips från hudläkare Åsa Boström som föreläst i ämnet hygienrutiner på vår fortbildning Certifikat Specialiserad hudterapeut: • Viktigt att använda handsprit såväl innan du sätter på dig engångshanskar som efter. • Använd engångsförkläden som skydd över dina arbetskläder då du behandlar dina kunder vid fotvård med mera. Ta av förklädet då du går ut från rummet. • Sprita stolar, behandlingsbrits, behandlingsbord mellan varje kund. • Förvara instrument och material i skåp med stängda dörrar. • Plocka fram de instrument och material du behöver till varje kund på ett behandlingsbord. Skilj tydligt på rent och använt. Sprita av bordet mellan varje kund.       • Undvik överbelamrade ytor som är svåra att städa. • Ha tydligt städrutiner och ansvar. • Tänk på att mobiltelefonen ofta har mycket bakterier på ytan. • Rengör ofta tangentbordet på datorn som även är kontaminerad med bakterier. • Skärmar som lätt går att sprita av är bättre än draperier.

Som auktoriserade och säkra hudterapeuter tar vi hand om allt detta så att du som kund kan slappna av och bara njuta av din behandling. Som kund är det viktigt att kolla så att din behandlare är auktoriserad medlem i SHR och självklart hjälpa till genom att avboka din behandling om du är sjuk och följa de hygienrutiner som din hudterapeut ber dig om.

/Lena

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. Vi står för lärande, kvalitet och status.

#egenkontroll #sterilisering #hygienverksamhet #hygien #desinficering #corona #covid19